در زیر نمونه هایی از انیمیشن های صنعتی انجام شده توسط نرم افزار 3dmax را میبینید.
[]